نقش زنان در تاجیکستان

TajikistanToday.Org(Persian),

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 26 دسامبر ضمن ارائه پیام نوبتی خود به پارلمان کشور در باره نقش زنان در توسعه و رونق کشور و مسئولیت‌شناسی آنها اظهار اندیشه کردند و گفتند: زن مادر است، یعنی موجودی است که انسان را به دنیا می‌آرد و به او زندگی می‌بخشد. به این خاطر، ما مسئول هستیم که به این موجود آفرنده انسانیت ارج گذاریم، رنج و مشقت و زحمت و خدمات او را قدر نماییم.
پیشوای ملت از مادران و بانوان کشور دعوت کردند که در رعایه قوانین ملی، از جمله “در باره تنظیم عنعنه‌ و جشن و مراسم ملی” و “در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند” باز هم فعال باشند، فرزندان را به زندگی مستقلانه آماده کرده، آنها را به راه درست زندگی هدایت نمایند، در احیای هنرهای مردمی همیشه پیش‌گام باشند، رسم و آیین، عنعنه و سنن و فرهنگ ملی امان را حفظ نمایند.
تاجیکستان امروز تنها کشور فارسی زبان و از معدود کشورهای همجوار به حساب میاید که در آن زنان در تمامی وزارت خانه ها و ادارات، شرکت های خصوصی و در کل در بخش مدیریت نقش پررنگی ایفا میکنند‌.
تاکید همیشگی ریاست جمهوری این کشور به برابری زن و مردم راه های موفقیت را برای همه شهروندان تاجیکستان هموار ساخته است.

Visit us on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s