چرا به تاجيکستان سفر کنيم؟

TajikistanToday.Org(Persian),

برای بسياری از مردم دنیا تاجيکستان کشوری اسرار امیزی است. تاجيکستان را کشوری می دانند که به درد يک سياح می خورد، نه يک گردشگر معمولی. تاجيکستان، محلی است برای کسانی که حاضراند در جستجوی جلوه ها و منظره های دلفريب و وحشی، راهی سخت و ناآشنا را بپيمايند و با مهمان نوازی خارق العاده مردم بومی آن آشنا شوند.
در واقع، تاجيکستان بهشت راهنوردان و کوهنوردان و دوچرخه سواران و عکاسان و افرادی است که مشتاق ديدن منظره های زيبا و دست نخورده اند. کوهستان پامير، فان، زرافشان و حصار فضای فراخ مناسبی برای انجام همه اين کارهاست.
برای بسياری از غربی ها تاجيکستان از اکثر کشورهای اروپايی امن تر است.
ميزان بزهکاری در تاجيکستان به مراتب پايين تر از بسياری از کشورهای اروپايی است.
بيش از هفتاد سال سياست سنت ستيز شوروی هم نتوانسته آداب و رسوم اریایی را به کلی بزدايد.

رابرت ميدلتون در کتابی به نام “تایجکستان و کوه های پامیر” می نويسد که نام “تاجيک” نخستين بار در سده يازدهم ميلادی در اثر محمود کاشغری، تاريخ نگار ترک ذکر شده است و منظور او از “تاجيک” پارسی گويان ايرانی تبار منطقه بوده اند. ميدلتون اين احتمال را مطرح می کند که شايد واژه “تاجيک” برآمده از واژه چينی Daxia يا Ta-Haia به معنای سرزمين باستانی “باختر” باشد. با گذشت زمان واژه “تاجيک” يا “تاجک” به همه پارسی گويان ايرانی تبار اتلاق شد، به گونه ای که سعدی شيرازی هم در يک بيتش خود را تاجيک می نامد:

شايد که به پادشه بگويند / ترک تو بريخت خون تاجک

TajikistanToday.Org on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s